Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym:

 

 1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
  Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.storyboat.pl/, prowadzony przez Storyboat sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Śnieżna 10a, 30-822 Kraków, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857991 o numerze NIP: 6793204596, REGON: 386916168, prowadzi sprzedaż artykułów promocyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy poprzez adres e-mail: sklep@storyboat.pl.
  1. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >=5.5 ), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
  2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty
  6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.
  7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 2. TRANSAKCJA
  1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie formularza.
  2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji całego procesu: imienia i nazwiska, dokładnego adresu wysyłki, adresu poczty e-mail oraz telefonu kontaktowego.
  3. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Kupującego.
 3. PŁATNOŚĆ
  1. W sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
   • Płatność online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:

    Karty płatnicze:
    * Visa
    * Visa Electron
    * Mastercard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro

   •  Płatność przy odbiorze.

  2. Za moment dokonania płatności uważa się potwierdzenie realizacji płatności otrzymane od Blue Media S.A.
  3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. DOSTAWA I KOSZT DOSTAWY
  1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu i wynosi 72 godziny. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań aby dostawa towaru nastąpiła w czasie 48h lub podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.
  2. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
  3. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 72 godziny następujących po sobie dni roboczych
  4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą Apaczka i przewoźnikami będącymi w ofercie tej firmy oraz poprzez paczkomaty InPost. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej opcji dostawy, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
  5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
  6. W momencie otrzymania/przekazania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.
  7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności.
  8. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi.
  9. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający.
  10. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
  11. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów i wynosi odpowiednio:

   Rodzaj Usługi

   Waga Produktu

   Cena Usługi

    

   PRZESYŁKA KURIERSKA

   0,001 kg – 15,000 kg

   15 PLN

    

   15,001 kg – 35,000 kg

   24 PLN

    

   35,001 kg – 50,000 kg

   60 PLN

    

   50,001 kg – 999,999 kg

   70 PLN

    

   PACZKOMAT INPOST

   0,001 kg – 30,000 kg

   11 PLN

   *

    

    

    

    

   * – maksymalne wymiary przesyłki InPost

    

    

   dł.

   64 cm

    

    

   szer.

   38 cm

    

    

   wys.

   41 cm

    

    

 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30. maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres: sklep@storyboat.pl
  2. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
  3. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.
  4. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu (z wył pkt 3) oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.
  5. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej pod adres Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego, nie wyklucza możliwości rezygnacji z tytułu rękojmi.
  7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 6. REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zniszczenie zostanie odkryte w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
  2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie dni od daty zgłoszenia.
  3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 7. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane na potrzeby:
   • prowadzenia konta,
   • realizacji zamówień,
   • rozpatrywania reklamacji,
   • udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze
  3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest:
   • przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedawcą umowy na świadczenie usługi – art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
   • spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (założenie konta w serwisie, czy wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego) – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
   • prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing produktów własnych, przekazywanie danych do podmiotów zewnętrznych) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Konsumentem a dostawcą zamówienia).
  5. Na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres poczty e-mail W przypadku, gdy przy użyciu konta zostało złożone zamówienie, w ramach konta zostaną zachowane również dane o numerze telefonu i adresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień).
  6. Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych.
  7. Sprzedawca zastrzega, że Konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z Kontem przez nieprzerwany okres 5 lat. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:
   • w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa,
   • w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika Na potrzeby reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania będą przetwarzane dane wpisane przez Użytkownika w formularzach Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia
  8. Sprzedawca może przetwarzać dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą.
  10. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Użytkownika.
  12. Użytkownikom przysługuje prawo do:
   • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych ich odbiorcach,
   • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
   • żądania usunięcia danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
   • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
   • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane do Sprzedawcy.
  14. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 8. PLIKI COOKIES
  1. Podczas przeglądania strony internetowej Sklepu są używane pliki „Cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z niniejszej strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.
  2. Pliki pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować stronę indywidualnie do Twoich potrzeb.
  3. Pliki “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość
  4. Stosowane przez nas pliki “Cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „Cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego
  5. Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia
   • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia
  6. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.
  7. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem: https://www google com/ads/preferences/
  8. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m in Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
   • w sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej usługodawcy:  sklep@storyboat.pl
 10. SPORY
  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp ) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
  2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Sklep informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres Kupujący ma prawo:
   • do wglądu w przechowywane dane osobowe,
   • do zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu danych osobowych
  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
  8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu treści o charakterze bezprawnym.
  9. Niniejsza umowa jest dostępna w wersji pisemnej pod adresem siedziby działalności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl